کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی


اعضای کمیته علمی

دکتر سید مهدی ابطحی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر کمیته علمی
مهندس یوسف احمدی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­
پژوهان پیشرو
دکتر محسن ابوطالبی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر بهروز ارباب شیرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر لهون اسدی، مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

دکتر سید سعید اسلامیان، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
دکتر پژمان اسماعیلی، معاون امور اداری اداره کل مالی واداری استانداری اصفهان
مهندس شهرزاد اعتمادی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
دکتر محسن افشاری، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حمیدرضا بابایی، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی
مهندس محمد بناییان،  مدیر شهرسازی و معماری اداره راه و شهرسازی استان اصفهان
دکتر محمد بهاروند، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
دکتر رسول بیدرام، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر حمیدرضا پورزمانی، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مهندس فاطمه ترابی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
دکتر نسیم جعفری، مشاور سازمان نوسازی و بهسازی شهرداري اصفهان
مهندس مژده جمشیدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
دکتر پیروز حناچی،  سردبیر فصلنامه توسعه پایدار شهری و معاون فنی عمران شهرداری تهران
مهندس مهسا حیدری، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
مهندس سکینه رحیمی، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
دکتر اعظم السادان رضوی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کاشان
مهندس احسان سبحانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
دکتر سعید سامانی مجد، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو و مدیر مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود
دکتر امیرمسعود سامانی مجد، معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
دکتر ریحانه­ السادات سجاد، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهاندکتر مهدی سعدوندی، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر تبسم صفی ­خانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
مهندس مریم طائف نیا، مدیر مسئول دفتر بین الملل و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
دکتر شیرین طغیانی، عضو شورای شهر اصفهان و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر حسین عموشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، مدیر گروه کارشناسی ارشد سازه­ و زلزله مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
دکتر غزل فرجامی،
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
دکتر محمد قیاسیان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد لنجان
دکتر فرهنگ مظفر، عضو هیأت علمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
دکتر سیدکمال میرطلایی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو، محقق و استاد مدعو در دانشگاه ایالتی آریزونا و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
مهندس نفیسه یاری بروجنی، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو و دانشجوی دکتری معماری دانشگاه هنر اصفهان
دکتر مریم یزدان­ پرست، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
امين پيرمحمدزاده
، مدیر گروه گردشگری، دانشگاه