هزینه های همایش

صفحه اصلی > هزینه های همایش

   هزینه شرکت در «هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار, عمران و بازآفرینی شهری»

شرکت کنندگان

هزینه

خدمات دریافتی

 

*پکیج دانشجویی و هیات علمی با مقاله (حضوری)

 

 

 2/000/000 ریال

1-   فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-   هدیه کنفرانس

3-   فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

4-   نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

5-   حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

6-   CD مقالات

*پکیج دانشجویی و هیات علمی با مقاله (غیرحضوری)

 1/100/000 ریال

1-    فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-   CD مقالات

3-   فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

*پکیج دانشجویی و هیات علمی بدون مقاله (حضوری)

 

 1/750/000 ریال

1-    هدیه کنفرانس

2-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

3-    نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

4-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*پکیج شرکت کنندگان آزاد با مقاله (حضوری)

 

 2/150/000 ریال

1-    فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-    هدیه کنفرانس

3-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

4-    نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

5-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

6-    CD مقالات

*پکیج شرکت کنندگان آزاد با مقاله (غیرحضوری)

 

 1/350/000 ریال

1-    فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-    CD مقالات

3-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

*پکیج شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله (حضوری)

2/000/000 ریال

1-    هدیه کنفرانس

2-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

3-    نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

4-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*پکیج دانشجویان و اساتید مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مقاله (حضوری)

 

 1/350/000 ریال

1-    فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-    هدیه کنفرانس

3-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

4-    نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

5-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

6-    CD مقالات

*پکیج دانشجویان و اساتید مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فقط جهت ارائه  مقاله (سخنرانی یا پوستر)

 

 600/000 ریال

1-    فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-   CD مقالات

3-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

4-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*پکیج دانشجویان و اساتید مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بدون مقاله (حضوری)

 

 1/100/000 ریال

1-    هدیه کنفرانس

2-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

3-    نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

4-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*مقاله های دوم، سوم و ... به ازای هر مقاله

 600/000 ریال

 

* گواهینامه دوزبانه شرکت یا ارائه مقاله ممهور

 300/000 ریال

 

*ثبت در پایگاه های علمی SID

 300/000 ریال

 

توضیحات:
*پرداخت ها بصورت آنلاین از طریق سامانه کاربران در قسمت خدمات قابل پرداخت می باشد.