مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی

صفحه اصلی > مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی


ضمن سپاس از کلیه
نويسندگان محترمي كه مقالات آنها جهت ارائه به صورت سخنرانی از طرف همايش مورد تأييد قرار گرفته است به استحضار می رساند، لازم است فایل پاورپوینت ارائه مقاله خود را در فرمت مشخص شده در وبسایت کنفرانس، از قسمت فرمت ارائه مقالات و پوستر
تهیه نموده  و طبق برنامه زمانی اعلام شده به صورت شفاهی در روز چهارشنبه 97/9/21 ارائه نمایند.


جدول ارائه مقالات به صورت سخنرانی